Merci Marc, merci Lars

Den Internetsite vum Gambit Bouneweg war e puer Joer laang net méi up-to-date, elo ass dat awer rem de Fall.

Duerfir wëll  de Comité  -wann och mat e bësse Verspéidung-  hei 2 Membren, déi  a leschter Zäit gestuerwe sinn, e leschte Merci soen.

De Marc Manes an de Lars Rasmussen si laang Joere fir eise Club aktiv gewiescht, an di “eler” (net nëmme vu Bouneweg) kënnen sech bestëmmt un di eng oder aner Parti mat hinnen erënneren.

De  Marc huet och während ville Joeren als  Sekretär resp. als Keessier eng  gutt Aarbecht gemaach.

Mir behalen allebéid -grad wéi och eise Frënn Theo Scholtes vun Esch- a beschter Erënnerung.

Le site Internet du Gambit Bonnevoie n’était plus “up-to-date” pendant quelques années, mais (surtout grâce à notre cher Willem) il l’est de nouveau.

C’est pourquoi le Comité – avec un certain retard il est vrai- veut exprimer ici un dernier merci à  2 membres décédés les derniers temps.

Marc Manes et Lars Rasmussen ont été actifs pour notre club pendant de longues années,  et les “anciens” (non seulement de Bonnevoie) se rappellent certainement l’une ou l’autre partie jouée contre Marc ou Lars.

Marc a également occupé pendant plusieurs années les postes de secrétaire ou de caissier, ceci à la satisfaction de tout le monde.

Nous gardons de Marc et de Lars -de même que de notre ami Theo Schotes du club d’Esch- un très bon souvenir.

This entry was posted in Vie du club and tagged , . Bookmark the permalink.